KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I OXE MARINE AB (PUBL) DEN 12 JANUARI 2024

OXE Marine AB (publ) (”Bolaget”) höll den 12 januari 2024 extra bolagsstämma varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut, i enlighet med styrelsens beslut från den 11 december 2023 om en riktad nyemission av högst 1 000 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 29 984,62 kronor. Rätten att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Spirit of Performance AB, org.nr 559086-4293, ett bolag som ägs av Bolagets styrelseledamot Christian von Koenigsegg. Teckningskursen i den riktade nyemissionen är 1,00 kronor per aktie. Den riktade nyemissionen medför en utspädning för befintliga ägare om högst cirka 0,3 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, baserat på det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter den riktade nyemissionen.