BolagsLAGSORDNING FÖR / Articles of Association for OXE MARINE AB (556889-7226)

1. FIRMA / COMPANY NAME

Bolagets firma är OXE Marine AB. Bolaget är publikt (publ).
The trade name of the company is OXE Marine AB. The company is public (publ).

2. STYRELSENS SÄTE / REGISTERED OFFICE

Styrelsen ska ha sitt säte i Ängelholms kommun, Skåne län.
The registered office of the company shall be located in the municipal of Ängelholm, in the county of Skåne.

3. VERKSAMHET / OBJECTS OF THE COMPANY

Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller genom dotterbolag, utveckla tekniska lösningar samt sälja motorer och andra produkter inom marinindustrin samt därmed förenlig verksamhet.
The objects of the company shall be to, directly or through subsidiaries, develop technical solutions and sell motors and other products related to the marine industry as well as to conduct thereto related activities.

4. AKTIEKAPITAL / SHARE CAPITAL

Aktiekapitalet ska vara lägst 2,000,000 kronor och högst 8,000,000 kronor.
The share capital shall not be less than SEK 2,000,000 and not exceed SEK 8,000,000.

5. ANTAL AKTIER / NUMBER OF SHARES

Antalet aktier ska vara lägst 75,000,000,000 och högst 300,000,000,000. Bolaget ska enbart ha ett aktieslag med en röst per aktie.
The number of shares shall not be less than 75,000,000,000 and not more than 300,000,000,000. The company shall only have one class of shares with one vote per share.

6. RÄKENSKAPSÅR / FINANCIAL YEAR

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
The company’s financial year shall be calendar year.

7. STYRELSEN / BOARD OF DIRECTORS

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst tio ledamöter med högst fem suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen år på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
The board of directors shall consist of not less than three and not more than ten directors with not more than five deputy directors. The directors and deputy directors shall be elected annually at the annual general meeting, for the period until the close of the next annual general meeting.

8. REVISOR / AUDITOR

Bolaget ska ha en till två godkända eller auktoriserade revisorer med högst två revisorssuppleanter eller ett registrerat revisonsbolag. Uppdraget som revisor ska gälla för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret då revisorn utsågs.
The company shall have not less than one and not more than two approved or authorized public accountants as auditors with not more than two deputy auditors or a registered auditing company. The appointment as auditor shall be in force until the close of the annual general meeting held in the first, second, third or fourth financial year after the year when the auditor was appointed.

9. ÅRSSTÄMMA / ANNUAL GENERAL MEETING

På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller flera justeringsmän

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, iförekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut om 
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

8. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna

9. Val av styrelseledamöter och suppleanter och i förekommande fall av revisorer och revisorssuppleant

10. Annat ärende, som ska tas upp på årsstämma enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

The following matters shall be addressed at the annual general meeting:

1.Election of a chairman at the meeting

2. Preparation and approval of the voting list

3. Election of one or several persons to verify the minutes of the meeting

4. Determination of whether the meeting was duly convened

5. Approval of the agenda

6. Submission of the annual report and the auditor’s report, and if applicable, the group accounts and the auditor’s report for the group.

7. Resolutions
a) regarding the adoption of the income statement and balance sheet
b) regarding allocation of profit or loss in accordance with the adoptedbalance sheet
c) regarding the discharge from liability of the board members and, where applicable, of the managing director

8. Determination of fees for the board of directors and, if applicable, for the auditors.

9. Election of the board of directors and, where applicable, auditors

10. Other matters which rest upon the meeting according to the Swedish Companies Act (Sw. aktiebolagslagen (2005:551)) or the company’s articles of association.

10. KALLELSE / NOTICE TO ATTEND

10.1 Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.Notice to attend a general meeting shall be made through announcement in the Official Swedish Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and on the Company's website.
At the time of announcement, information about the notice to attend shall be announced in Svenska Dagbladet. Shareholders wanting to participate at the general meeting shall be recorded in the share register as of five business days before the general meeting, and notify the Company not later than at the date provided in the notice of the general meeting. The latter date shall not be Sunday, a public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year's Eve, and shall not be an earlier date than the fifth business day before the meeting.

11. AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL / CSD CLAUSE

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
The Company's shares shall be registered in a CSD register under the the Central Securities Depositories and Financial Instruments (Accounts) Act (SFS 1998:1479).