KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I OXE MARINE AB (PUBL) 16 MAJ 2024

Årsstämman beslutade bland annat följande:

  • Resultaträkningen och balansräkningen för 2023 fastställdes. Stämman beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2023. Stämman beslutade att bevilja samtliga som under 2023 innehaft uppdrag som styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning.
  • Beslutades att styrelsen skulle bestå av 3 ledamöter med omval av styrelseledamöterna Jonas Wikström, Martin Polo och Jon Lind.
  • Styrelsearvoden ska utgå med 340 000 kronor till styrelsens ordförande och 170 000 till övriga styrelseledamöter. Det noterades att Martin Polo anmält att han kommer att avstå sitt styrelsearvode vilket innebär att det sammanlagda arvodet för det ordinarie styrelsearbetet kommer att uppgå till SEK 510 000.
  • Omval av BDO Mälardalen AB som revisor fram till utgången av årsstämman 2025.
  • Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen kan enligt bemyndigandet besluta om emissioner med och utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Det totala antalet aktier som kan tillkomma med stöd av emissionsbemyndigandet får motsvara sammanlagt högst 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas för första gången.
  • Beslut om ny instruktion för tillsättande av valberedningen att gälla fram till dess att ny instruktion beslutas.

Samtliga beslut fattades i enlighet med de beslutsförslag som presenterats inför stämman. De fullständiga förslagen finns publicerade på bolagets hemsida, www.oxemarine.com.

För mer information, vänligen kontakta:
Paul Frick, VD, OXE Marine AB, paul.frick@oxemarine.com, +46 (0) 703 25 06 20
Jonas Wikström, ordförande, OXE Marine AB jonas.wikstrom@oxemarine.com, +46 70 753 65 66

OXE Marine AB (publ) (NASDAQ STO: OXE, OTCQX: CMMCF) har efter flera års utveckling konstruerat Oxe Diesel, världens första dieseldrivna utombordare i de högre effektklasserna. bolagets unika och patenterade lösningar för kraftöverföring mellan motor och drev har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer över hela världen. FNCA Sweden AB är Certified Adviser. Tel. +46 8 528 00 399, e-mail: info@fnca.se.